Sotning

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Intervallen som beslutas av kommunen varierar från fem gånger per år till en gång vart fjärde år. Sotningen utförs normalt av en skorstensfejare från ett företag eller sotningsdistrikt som har utsetts av kommunen.

Sotningsfrister
En sotningsfrist anger hur ofta en eldstad ska sotas. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Följande förslag till sotningsfrister är hämtade från Räddningsverkets Föreskrifter och allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll (SRVFS 2005:9). Upplysningar om sotningsfrister brukar finnas på kommunens hemsida.

Submit to StumbleUpon